Garantie


U krijgt op alle producten die u aanschaft bij TUINBEREGENING.NL garantie.
Deze worden verleend door de fabrikant of importeur zelf.
In geval van een probleem kunt u mailen naar info@tuinberegening.nl en wij staan dan graag klaar voor u.
Gelieve in uw mail het merk, type, serienummer en de klacht vermelden.
Alle artikelen bij TUINBEREGENING.NL worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie.
U dient te allen tijde de originele factuur van TUINBEREGENING.NL te bewaren.

Artikel 1 Garantie
1.1 TUINBEREGENING.NL garandeert dat de producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van een product welke door TUINBEREGENING.NL is geleverd.
1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.
1.4 De garantie is niet overdraagbaar.
1.5 De door TUINBEREGENING.NL op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Garantieperiode
2.1 Alle artikelen bij TUINBEREGENING.NL worden geleverd met de standaard fabrieksgarantie.
2.2 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen
3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is.
b. Als het product niet conform het serviceboekje onderhouden is;
c. Technische reparaties die niet op vakkundige wijze verricht zijn;
d. Naderhand gemonteerde onderdelen die niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd zijn.

Artikel 4 Garantie-onderdelen
4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door TUINBEREGENING.NL is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van TUINBEREGENING.NL worden gerepareerd dan wel worden vergoed.
Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar.
4.2. Kosten van transport van het product van en naar TUINBEREGENING.NL komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.
4.3 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt TUINBEREGENING.NL  voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 5 Indienen van claim
5.1. Claims onder deze garantie dienen ter inspectie te worden ingediend.
Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop te worden overhandigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Een door TUINBEREGENING.NL gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat TUINBEREGENING.NL ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.
De aansprakelijkheid van TUINBEREGENING.NL strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van TUINBEREGENING.NL voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Retourprocedure voor defecten en niet-complete zendingen.

 1. Wat moet ik doen?
  U meldt het defecte of niet complete product binnen 5 dagen na ontvangst aan bij de supportafdeling van TUINBEREGENING.NL.
  Dit kunt u doen door middel van een e-mail aan info@tuinberegening.nl
 2. Wat is de volgende stap?
  Na ontvangst van uw e-mail nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een antwoord te mailen met het retour adres.
  Vervolgens kunt u het product terugsturen.
  Dit dient binnen 7 dagen te gebeuren.
 3. Waar moet ik aan denken bij het terugsturen?
  Het is heel belangrijk dat u het product compleet terugstuurt.
  Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport.
  Tenzij anders vermeldt, dient een afgedrukte kopie van de orderbevestiging (via e-mail door TUINBEREGENING.NLnaar u gestuurd) te zijn bijgevoegd.
  Verder dient de emailcorrespondentie betreffende het retour duidelijk te zijn bijgesloten. Producten zonder worden niet in behandeling genomen!
  Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie.
  Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend.
  Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend), worden de verzendkosten volledig aan u vergoedt.
  In overige gevallen zijn de kosten voor verzending naar ons, voor uw rekening.
  U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons .
  Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering.
 4. Wat gebeurt er als ik het product heb teruggestuurd?
  Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail.
  Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is.
  Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, wordt het product teruggestuurd en eventuele kosten voor herzending doorberekend.
 5. En hoe lang moet ik dan wachten?
  Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:
  5.1. Bij ontvangst blijken de artikelen niet te werken.
  Hiervoor komen producten in aanmerking die binnen 3 weken na onze factuurdatum defect zijn en waarvoor de fabrikant een regeling kent.
  Deze zogenaamde "DOA-regeling" (Dead On Arrival) houdt in dat bij binnenkomst van het geretourneerde product wordt vastgesteld of het product terecht als DOA is gemeld.
  Bij acceptatie wordt direct een nieuw product gestuurd.
  Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, dan wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht.
  Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen DOA-regeling kent.
  Let op!
  Indien u een nieuw product bestelt voordat het defecte product als DOA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico.
  5.2. De artikelen vertonen defecten binnen de garantieperiode
  Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering.
  Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantieafhandeling op ons. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd.
  Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen.
  De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.
  5.3 De artikelen vertonen defecten buiten de garantieperiode
  Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons.
  Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd.
  Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. € 35,- doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend.
  Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.
 6. Reparaties na de garantietermijn
  Ook na de garantietermijn kunt u bij ons terecht voor reparaties. Uiteraard tegen betaling van de reparatie- en voorrijkosten.
  Bij bedragen hoger dan € 200,- ontvangt u desgewenst een prijsopgave.
  Besluit u om het apparaat toch niet te laten repareren?
  Dan worden onderzoeks- en transportkosten in rekening gebracht.
  Dit bedrag verschilt per artikel.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud.
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.
Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.
Plaatjes kunnen afwijken van het originele product.

Volledig geïnstalleerd?

Volledig geïnstalleerde tuinberegening door J&A Watertechniek
Uw tuinberegening volledig geïnstalleerd?
Neem dan contact op met J&A Watertechniek. Ga naar tuinberegening.nu