Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018.

Via de website van Tuinberegening.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tuinberegening.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • duidelijk vermeld wordt voor welke doeleinden Tuinberegening.nl persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Tuinberegening.nl u om uitdrukkelijke toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Tuinberegening.nl uw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Tuinberegening.nl daar wettelijk toe verplicht is;
 • Tuinberegening.nl passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat Tuinberegening.nl dit ook eist van partijen die in opdracht van Tuinberegening.nl persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag bijvoorbeeld ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, gerespecteerd wordt.
In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het invullen van de contactpagina, of via andere functies van onze website, laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heeft u ook gegevens telefonisch aan ons verstrekt. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:
 • NAW-gegegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige contactgegevens;
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt.
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het verlenen van toegang tot onze websites;
 • Het gebruik maken van functionaliteiten op onze website;
 • Het aanbieden van onze services en diensten;
 • Het opnemen van contact als hierom wordt verzocht;
 • Het opnemen van telefonisch contact;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het verlenen van toegang tot applicaties van Tuinberegening.nl;

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij gebruik van strikte veiligheidsprocedures en toegangscontrole. Tuinberegening.nl maakt daarnaast gebruik van beveiligde verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, afhangend van de gegevens en documenten. Deze bewaartermijn hanteren wij alleen als het gaat om gegevens die op grond van de belastingwetgeving zo lang bewaard moeten worden. De overige gegevens bewaren wij nog 1 jaar na afloop van de overeenkomst.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derde partijen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Wij maken gebruik van de softwarepakketten van Google en Mailchimp e-mail marketing.

Cookies

Op de website van Tuinberegening.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door Tuinberegening.nl zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Via de helpfunctie van uw browser kunt u achterhalen waar u cookies kunt uitschakelen. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Onze website maakt gebruik van cookies van/voor de volgende partijen:
Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van Google, als deel van Google Analytics. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe onze bezoekers de website gebruiken en op welke wijze onze bezoekers via de Google-zoekmachine op onze website terecht komen.
 
Wij hebben met Google verschillende afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, zo:
 • hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld;
 • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • worden de laatste cijfers van uw IP-adres gemaskeerd.
Youtube van Google
Via onze website worden cookies geplaatst en uitgelezen van YouTube, zodra een embedded video wordt bekeken.
Wij hebben verder geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Lees de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt via onze website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan meerdere raamwerken van zelfregulering, waaronder het EU-US Privacy Shield Framework. Ga naar de Privacy Shield website voor meer informatie over het EU-US Privacy Shield-programma en om de certificering van Google te bekijken.

Websites van derden

De privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar u persoonsgegevens invult, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Wanneer u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw gegevens. Dit verzoek kunt u indienen door contact op te nemen via onze contactpagina of door telefonisch contact op te nemen via +31 497 339 389. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In veel gevallen kunt u ook uw gegevens inzien of wijzigen als u middels Tuinberegening.nl bent ingelogd.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Tuinberegening.nl kan deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact op wilt nemen met Tuinberegening.nl, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Per telefoon: tel:+310497380430
Per post: Hallenstraat 12b 5531 AB Bladel (Nederland)
Per e-mail: info@tuinberegening.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Tuinberegening.nl u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Tuinberegening.nl uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volledig geïnstalleerd?

Volledig geïnstalleerde tuinberegening door J&A Watertechniek
Uw tuinberegening volledig geïnstalleerd?
Neem dan contact op met J&A Watertechniek. Ga naar tuinberegening.nu